Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2018

violator
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
violator
3989 7f51 390
Reposted fromtitos2k titos2k viairmelin irmelin
violator
3076 3e5d 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
violator
5328 1d7b 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
violator
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
violator
0134 3711 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
violator
2678 3bee 390
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin
violator
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viairmelin irmelin
violator
3826 a7e2 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
violator
3440 8f5e 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
violator
I pomyślał: pocałuję ją. Ale ponieważ pomyślał — nie było to już spontaniczne, i zaniechał.
— Jacek Dukaj
Reposted fromultraviolet ultraviolet viamartrol martrol

July 15 2018

violator
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
violator
violator
6510 6f1e 390
Reposted fromgrobson grobson viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
violator
0523 cdd1 390
alpha-201 in /r/me_irl
Reposted fromlooque looque viairmelin irmelin

July 07 2018

violator
3094 4130 390

July 06 2018

violator
7889 8969 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viahavingdreams havingdreams
violator
7525 e6dd 390
Reposted fromniedobrze niedobrze viasiostrzyca siostrzyca
violator
1325 6e9b 390
Reposted fromtfu tfu viasiostrzyca siostrzyca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl