Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

violator
5268 b9e9
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
violator
9368 92ac 390
Reposted fromJMB03 JMB03 viabooze booze

Im ❤ daddys 🍆💦💦 little fidget spinner ߷ when daddy feels horny 💕💕 he lifts me up 👆👆 and puts me on ⬇️⬇️ his huge cock 😍😍🍆🍆 and i spin and spin 🔄🔄 whirrr 🔄🔄 i get so dizzy but daddy keeps me spinning 💕💕 until i squirt 💦💦💦 leaving me all wet with his cummies 🍆🍆💕💕💦💦 god ⛪⛪ im such a spinny 😚 dizzy ☺☺🙃 little slut 😍😍 for daddy 🍆🍆

Reposted fromwitchboy witchboy viabooze booze
violator
9894 c487 390
Reposted fromregcord regcord vianoisetales noisetales
violator
9913 44e6 390
violator
3377 c4c2 390
Reposted fromVegelus Vegelus viabooze booze

May 24 2017

violator
2156 75e4 390
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viayourhabit yourhabit
violator
7896 fa29 390
violator
violator
1864 c3ad 390
Reposted frommaardhund maardhund viasztukamatorka sztukamatorka
violator
1751 02d2 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viamartrol martrol
violator
5673 82bf 390
Reposted frommangoe mangoe viabooze booze
violator
5804 51c3 390
Reposted frommangoe mangoe viabooze booze
7583 b9f9 390

verbalvomits:

Thanks, brain.

8253 9226 390

michaelaedm:

I feel personally attacked

violator

May 20 2017

violator
8821 4dee 390
violator
Droga Agnieszko, 
zawsze twierdziłem, że powaga to brud, który zbiera się w pustych łbach. Ale teraz, po przejściu na drugą stronę, ze zdziwieniem obserwuję, że sam jej ulegam. Zamiast krwistych makabresek, zamiast wściekłej perwersji, wyolbrzymionych insektów czy komicznej zbrodni, stoję godzinami na łące i maluję realistyczne pejzaże. Odczuwam zachwyt. Obrzydliwa radość życia. Kompletny idiotyzm. 
Ratunku, 
Roland
— kwartalnik "Przekrój", korespondencja Rolanda Topora i Agnieszki Osieckiej

May 17 2017

3254 7fd1 390
Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl