Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

1777 9a9e 390
Reposted fromohnina ohnina viasztukamatorka sztukamatorka
violator
2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix viasztukamatorka sztukamatorka
violator
8557 277f 390
Reposted fromrol rol viasztukamatorka sztukamatorka
violator
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett

April 21 2017

violator
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viabooze booze
violator
Reposted fromsyria syria viabooze booze
violator
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viabooze booze
violator
8740 5ac3 390
Reposted fromkerosine kerosine viavigil vigil
violator
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
violator
4555 a4fb 390
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viasztukamatorka sztukamatorka
7986 fae9 390
Reposted frommirosia mirosia viasztukamatorka sztukamatorka
violator
7727 4bd4 390
we'll call you back
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vianoisetales noisetales
violator
2260 48cb 390
Reposted fromhighlmittel highlmittel vianoisetales noisetales

April 07 2017

Donoszę ci że rano wstałem
i nie ma niczego tu
na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaesperer esperer
violator
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask viaesperer esperer
violator
Często prowadzę z sobą długie rozmowy i jestem przy tym tak mądry, że cza­sami nie rozumiem ani jednego słowa z tego, co mówię.
— Oscar Wilde
Reposted fromkreszendo kreszendo viaesperer esperer

April 04 2017

violator
violator
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl