Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

violator
8154 ffe3 390
Reposted fromewaryst ewaryst viayourhabit yourhabit
violator
4223 2808 390
Reposted frompapaj papaj viaesperer esperer
violator
violator
5210 b848 390
Reposted fromhandlujztym handlujztym viayourhabit yourhabit

May 11 2017

9807 9b04 390
violator
2103 4015 390
Reposted fromtfu tfu
7400 e2da 390
violator
violator
9715 77d2 390
violator
0010 38be 390
Reposted frommsofall msofall viairmelin irmelin
violator
7480 b23c 390
Reposted fromrazemosobno razemosobno viairmelin irmelin
violator
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viairmelin irmelin
violator
1897 e138 390
Reposted frombrianmay brianmay viairmelin irmelin
violator
9391 ae29 390
Reposted fromnatory natory viairmelin irmelin
violator
7731 0bb4 390
Reposted fromdaelmo daelmo vianoisetales noisetales
1312 9772 390
Reposted frombwana bwana vianoisetales noisetales
violator
3129 b8c1 390
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viairmelin irmelin
violator
3648 375c 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
violator
Przyjęcie chyba się udało, bo wszyscy dużo mówili, choć mało rozmawiali.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin

May 10 2017

violator
5540 cadb 390
Jedyny festiwal w Zielonej Górze
Reposted fromkopytq kopytq viaohhh ohhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl