Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

violator
6323 99f7 390
Reposted fromyanek yanek viavigil vigil
violator
2081 782e 390
Reposted fromzazycieniezwyczajne zazycieniezwyczajne viaohhh ohhh
violator
7641 d6c9 390
Reposted fromtfu tfu viaohhh ohhh

July 31 2017

violator
3653 12ba 390
Reposted fromleukopenia leukopenia viaohhh ohhh

July 24 2017

violator
violator

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing viamartrol martrol

June 26 2017

violator
6023 09ee 390
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viairmelin irmelin
violator
1581 bf48 390
violator
2490 c441 390

a very young Colin Firth, 1984

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasztukamatorka sztukamatorka
violator
3836 5367 390
Reposted fromtichga tichga viasztukamatorka sztukamatorka
violator
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

violator
2440 94f6 390
Reposted frompuciata puciata viasztukamatorka sztukamatorka
violator
3123 b71d 390

June 25 2017

violator
6548 20fc 390
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viaohhh ohhh
violator
3961 91f7 390
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales
violator
6457 2722 390
all your problems
Reposted fromstonerr stonerr viasztukamatorka sztukamatorka

June 20 2017

violator

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viasatyra satyra
violator
2188 5242 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl