Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2018

violator
3877 67f2 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianirvitii nirvitii

March 03 2018

violator
4761 8328 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialamned lamned
violator
2034 35e6 390
violator
Reposted frombiru biru viairmelin irmelin

February 27 2018

violator
3059 a939 390
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viabooze booze
violator
4159 7c4d 390
Reposted fromBabson Babson viabooze booze
violator
4037 6221 390
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin

February 22 2018

violator
7164 3310 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
violator
0611 0159 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

February 21 2018

violator
Reposted fromTullfrog Tullfrog viabooze booze
3856 32da 390

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viairmelin irmelin
violator

February 20 2018

violator
Reposted fromTullfrog Tullfrog viabooze booze

February 15 2018

violator
8538 5911
Reposted fromfungi fungi viadarthsadic darthsadic
violator
5803 ec12 390
Świetlicki.
violator
6474 411a 390
Reposted fromLukrecja Lukrecja viairmelin irmelin
violator
6958 12a0 390
Reposted fromMtsen Mtsen viabooze booze

February 14 2018

violator
4238 ec58 390
Reposted frompapaj papaj viaseverak severak

February 13 2018

violator
Przecież chociaż tak powinno być, żeby każdy człowiek miał przynajmniej dokąd pójść!
— F.Dostojewski 'Zbrodnia i kara'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viamagolek22 magolek22
violator
ASMR (skrót od autonomous sensory meridian response) – zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała. Zjawisko to może zostać wywołane poprzez wizualne, słuchowe, dotykowe i zapachowe bodźce zewnętrzne. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 97% ludzi korzystających z tej formy relaksu, wykorzystuje ASMR tuż przed pójściem spać.  
Ludzie, którzy doświadczyli zjawiska ASMR powołują się na różne bodźce, które stały się dla nich wyzwalaczami. Na portalu YouTube znajdują się setki filmów, w których wyzwalaczem ASMR są łagodnie wypowiadane zdania, szepty oraz przeróżne dźwięki jak np. skrobanie, szuranie, dźwięk suszarki do włosów, dźwięk nożyczek fryzjerskich itp. Ponadto wyzwalaczem może być delikatne muśnięcie np. karku lub sam bodziec wizualny w postaci np. masażu karku. Najczęściej jednak do zjawiska ASMR dochodzi w przypadku połączenia ze sobą co najmniej 2 bodźców np. wizualnego i słuchowego.
Charakter i kwalifikacja zjawiska ASMR została potwierdzona i przebadana naukowo jako mająca pozytywny wpływ na zdrowie, walkę z depresją i bezsennością.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl